Stredná zdravotnícka škola Skalica

školský internát 

Školský internát je výchovno-vzdelávacie školské zariadenie zriadené Trnavským samosprávnym krajom, je súčasťou Strednej zdravotníckej  školy Skalica.  Nachádza sa v priestoroch budovy SZŠ Skalica na II. poschodí.

      Podľa § 117 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov „ zabezpečuje školský internát deťom materských škôl a žiakom základných škôl a stredných škôl výchovno-vzdelávaciu činnosť, ubytovanie a stravovanie.

  Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú vychovávatelia podľa výchovného programu školského internátu v čase mimo vyučovania. Výchovno-vzdelávacia činnosť sa zameriava na pomoc žiakom pri ich príprave na vyučovanie, formovanie aktívneho postoja žiakov k sebavzdelávaniu a sebavýchove, uspokojovanie individuálnych potrieb a záujmov, na rozvíjanie nadania, špecifických schopností a tvorivosti, na aktívne využívanie voľného času, oddych a relaxáciu.

    
Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte určuje riaditeľka školy jednotne pre všetkých ubytovaných žiakov rozhodnutím na základe VZN TTSK č. 17/2008 a jeho dodatkov.

Výška mesačného príspevku na ubytovanie v školskom roku 2017/2018 je stanovená na 22,00 €.
Príspevok sa uhrádza vopred do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza na účet Štátnej pokladnice č.7000496431/8180 

          (IBAN SK46 8180 0000 0070 0049 6431)

     Riaditeľka školského internátu môže rozhodnúťo znížení alebo odpustení príspevku ak o to písomne požiada zákonný zástupca žiaka alebo žiak, ak dovŕšil 18. rok svojho veku ku dňu prihlásenia sa na ubytovanie v školskom intenáte. K žiadosti musí byť priložený originálny doklad o tom, že zákonný zástupca žiaka je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

    V školskom internáte Strednej zdravotníckej školy Skalica sa žiaci v čase mimo vyučovania venujú záujmovej činnosti, majú prístup k internetu. Môžu si zapožičať knihy, športové potreby a spoločenské hry. V internáte využívajú kuchynku, učebňu, tvorivé dielne, spoločenskú a relaxačnú miestnosť.

     Žiaci sú ubytovaní v trojlôžkových a dvojlôžkových izbách, v ktorých majú všetko na uspokojenie štandardných potrieb. Internát je otvorený od nedele 18.00 hod. do piatku 14.00 hod. Počas víkendov, sviatkov a školských prázdnin je zatvorený.                            

       Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v školskom zariadení, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť školskému zariadeniu bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti.