AKTIVITY

     Výchova a vzdelávanie v školskom internáte sa uskutočňuje podľa výchovného programu školského internátu, prerokovaného pedagogickou radou školy a radou školy.

      Snažíme sa našim žiakom pripravovať také aktivity, ktoré sú pre nich zaujímavé, z ktorých majú radosť a zároveň podnecujú ich zdravý fyzický a psychický vývin. Pri oceňovaní práce, úsilia a tvorivosti žiakov je dôležitá aj ich motivácia. Okrem pochvaly, vyjadrenia uznania a odovzdania diplomu by sme radi potešili našich žiakov i malou pozornosťou, darčekom. Vzhľadom k tomu, že nemáme možnosť získať finančné prostriedky či materiál na takéto aktivity, budeme vďační za každý sponzorský  dar, ktorý by sme mohli využiť na skvalitnenie výchovno-vzdelávacej činnosti.
Vo výchovno-vzdelávacom procese využívame rôzne formy a metódy práce. Jednou z foriem sú tvorivé dielne. V rámci týchto aktivít žiaci rozvíjajú svoju kreativitu, zhotovujú výrobky z netradičných materiálov, pracujú netradičnými postupmi. Vychovávateľky školského internátu tieto aktivity podporujú a motivujú vytváraním vhodných podmienok, poskytovaním potrebného materiálu a inšpirujú i vlastnými nápadmi žiakov k uplatneniu ich tvorivosti a zručnosti.

 

 

     Žiaci majú jednu hodinu týždenne k dispozícii školskú telocvičňu, kde trávia voľný čas rôznymi pohybovými aktivitami - floorbalom, basketbalom, volejbalom, vybíjanou, cvičením so švihadlom. Niekoľkokrát do roka pripravujeme rôzne súťaže, v ktorých si žiaci merajú svoje sily a zároveň sa učia vzájomnej komunikácii i rešpektu. Priamo v školskom internáte je zriadená relaxačná miestnosť s ping-pongovým stolom, stolnými hrami, elektronickými šípkami, fit loptami, karimatkami i možnosťou prehrávania DVD s cvičeniami.    

Návštevy Detského domova  v Skalici

     Už niekoľko rokov pripravujeme kultúrny program a malé darčeky pre deťúrence z Detského domova v Skalici pri príležitosti Mikuláša.  Tieto návštevy majú skvelý ohlas a robia radosť nielen detičkám, ale aj našim žiakom, ktorí sa do nich zapájajú.

Žiaci v Domove dôchodcov v  Mokrom Háji  

Žiaci v Detskom domove v Skalici